İnternet Sitesi Aydınlatma Metni & Gizlilik

Biz Nar Turistik Tesis ve Restoran İşletmeciliği A.Ş. (“Novikov” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, www.novikovistanbul.com aracılığıyla ve/veya bağımsız şekilde erişilen internet siteleri (“İnternet Sitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Novikov olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

aracılığıyla toplamaktayız.

 1. Verileriniz, Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Toplanmasının Hukuki Sebebi

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Kişisel Veri Kategorileri

Veri Tipleri

Kimlik Verisi

Ad-soyad

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon

Müşteri İşlem Verisi

Elektronik ticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi

Pazarlama Verisi

Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

Diğer Bilgiler

Konu başlığı, Mesaj içeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgilerinizi, E-posta içeriği bilgisi (e-posta yoluyla Novikov’a ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-posta içerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler)

 

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

amaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Novikov’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Novikov’un meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Novikov tarafından toplanmaktadır.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler Ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz;

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Novikov sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 1. İletişim Bilgileri

Nar Turistik Tesis ve Restoran İşletmeciliği A.Ş.

Mersis No: 0629134667900001

KEP Adresi: narturistiktesis@hs01.kep.tr

İletişim Linki: m.deveci@novikov-restaurants.com

Adres: Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No:62, B3 Katı, Beşiktaş/ İstanbul